Terms & conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN BADBIRDS B.V.Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. BADBIRDS B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: BADBIRDS B.V. gevestigd aan de Dr. Kuyperstraat 1, 2514 BA, ‘s-Gravenhage,
Overeenkomst: de overeenkomst tussen BADBIRDS B.V. en de Opdrachtgever;
c. Opdrachtgever: het bedrijf dat aan BADBIRDS B.V. de opdracht heeft gegeven tot het maken van een of meerdere specifieke Videoproducties, fotografie en andersoortige creatieve projecten;
d. Werk: alle voorstellen, offertes, prijsopgaven, adviezen, concepten, ideeën, voice-over teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, foto’s, Videoproducties, afbeeldingen en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de Overeenkomst door BADBIRDS B.V. zijn vervaardigd;
e. Videoproductie: de Videoproductie die BADBIRDS B.V. in opdracht van de Opdrachtgever maakt;
f. Productie: de werkzaamheden die BADBIRDS B.V. uitvoert die leiden tot de oplevering van een Videoproductie;
g. Content: teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken e.d. die door de Opdrachtgever worden aangeleverd en die in de Videoproductie verwerkt dienen te worden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van BADBIRDS B.V. en op alle Overeenkomsten tussen BADBIRDS B.V. en de Opdrachtgever.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.
2.4. De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
2.5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BADBIRDS B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien BADBIRDS B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BADBIRDS B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. BADBIRDS B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van BADBIRDS B.V. zijn vrijblijvend.
3.2. De offerte is gebaseerd op een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, voor andere project gerelateerde zaken en voor de oplevering van de Videoproductie. BADBIRDS B.V. bepaalt deze uren in alle redelijkheid.
3.3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan BADBIRDS B.V. opgegeven eisen en specificaties van de gewenste Videoproductie en andere gegevens waarop BADBIRDS B.V. haar aanbod of offerte baseert.
3.4. Het kan voorkomen dat de Opdrachtgever gedurende de Productie additionele wensen heeft, die niet of niet voldoende duidelijk in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
3.5. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of e-mailberichten van BADBIRDS B.V. of op haar website binden BADBIRDS B.V. niet.
3.7. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door BADBIRDS B.V. wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van BADBIRDS B.V. onverwijld door de Opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.8. Indien BADBIRDS B.V. voordat de Overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële Opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen Overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van BADBIRDS B.V. te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft BADBIRDS B.V. het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en annulering

4.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever de Overeenkomst of offerte van BADBIRDS B.V. heeft ondertekend en aan BADBIRDS B.V. heeft geretourneerd dan wel nadat de Opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van BADBIRDS B.V..
4.2. Een tot stand gekomen Overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht:
a. alle reeds uitgevoerde werkzaamheden;
b. de eventuele (annulerings)kosten die BADBIRDS B.V. aan ingeschakelde derde moet betalen.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. BADBIRDS B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2. BADBIRDS B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
5.3. BADBIRDS B.V. zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.4. BADBIRDS B.V. kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

Artikel 6. Reis- en verblijfkosten

6.1. Indien van toepassing worden alle eventuele gemaakte reis- en verblijfskosten beschouwd als additionele kosten. Deze zijn niet meegenomen in de offerte. De eventuele reis- en verblijfskosten worden apart toegevoegd op de eindfactuur. BADBIRDS B.V. hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden kilometer van BADBIRDS B.V. naar de opnamelocatie en weer terug.

Artikel 7. Oplevertijden

7.1. De door BADBIRDS B.V. opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2. In het geval dat een door BADBIRDS B.V. met de Opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens BADBIRDS B.V..
7.4. Indien BADBIRDS B.V. het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal BADBIRDS B.V. de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 8. Verplichtingen van de Opdrachtgever

8.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BADBIRDS B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door BADBIRDS B.V. voorgeschreven specificaties.
8.2. De Opdrachtgever zal BADBIRDS B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking te stellen.
8.3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart BADBIRDS B.V. voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
8.4. Vindt de Productie (deels) plaats op de locatie van de Opdrachtgever, dan dient de Opdrachtgever zodanige maatregelen te treffen dat de medewerkers van BADBIRDS B.V. tijdens de productie beschermd zijn tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
8.5. De Opdrachtgever is gehouden BADBIRDS B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.6. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.
8.7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan BADBIRDS B.V. een opdracht te geven tot het maken van een Videoproductie die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien BADBIRDS B.V. constateert of een vermoeden heeft dat de door de Opdrachtgever gewenste Videoproductie in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft BADBIRDS B.V. het recht de Overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. BADBIRDS B.V. is niet verplicht te controleren of de door de Opdrachtgever gewenste Videoproductie de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
8.8. Wordt de Productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever, dan wordt de Opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan BADBIRDS B.V. nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.
8.9. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens BADBIRDS B.V. niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens BADBIRDS B.V. handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die BADBIRDS B.V. daardoor lijdt en heeft BADBIRDS B.V. het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Muziek en Voice Over

9.1. Voor muziek die in een Videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd op de eindfactuur.

9.2 Bij sommige Producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10. Betaling

10.1. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. De eerste 50% van de geoffreerde prijs zal na akkoordverklaring van de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het tweede deel van 50% van de geoffreerde prijs zal na afronding van de Videoproductie in rekening worden gebracht.
10.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
10.3. Betaling dient zonder korting en verrekening te geschieden.
10.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van BADBIRDS B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.5. Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.
10.6. BADBIRDS B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan BADBIRDS B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot content berusten bij de Opdrachtgever of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verleent BADBIRDS B.V. voor het realiseren van de Videoproductie een niet-overdraagbare licentie op het content voor het enkele doel en de duur van de Productie.
11.2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten en blijven berusten bij BADBIRDS B.V..
11.3. BADBIRDS B.V. verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever, aan de Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van het werk waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan.
11.4. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van BADBIRDS B.V., dan heeft BADBIRDS B.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die BADBIRDS B.V. daardoor heeft geleden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
11.5. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij BADBIRDS B.V. voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
11.6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, logo’s of andere rechten van intellectuele eigendom uit het werk te verwijderen of te wijzigen.
11.7. Artikel 11.6 is niet van toepassing indien de aard van het werk zich daar niet voor leent.
11.8. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan slechts schriftelijk middels een daartoe bestemde akte worden overeengekomen.
11.9. BADBIRDS B.V. is uitsluitend gerechtigd het werk te gebruiken op de specifieke wijze die is vastgelegd in de overeenkomst tussen BADBIRDS B.V. en de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever het werk op een andere wijze, dan overeengekomen in de overeenkomst, op commerciële dan wel niet commerciële basis wenst te gebruiken is dat haar enkel toegestaan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BADBIRDS B.V.. Partijen kunnen dan eventueel overeenkomen dat er een prijs tegenover het andersoortige gebruik van het werk komt te staan.

Artikel 12. Onderzoek naar het bestaan van rechten

12.1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
12.2. De Opdrachtgever dient zelf na te gaan of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever aan BADBIRDS B.V. zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BADBIRDS B.V. in staat is adequaat te reageren.
13.2. Na het indienen van de klacht dient de Opdrachtgever BADBIRDS B.V. de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat BADBIRDS B.V. overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat BADBIRDS B.V. erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
13.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BADBIRDS B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. BADBIRDS B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. BADBIRDS B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart BADBIRDS B.V. tegen alle aanspraken ter zake.
14.3. BADBIRDS B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
14.4. Iedere aansprakelijkheid van BADBIRDS B.V. voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
14.5. Indien BADBIRDS B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BADBIRDS B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BADBIRDS B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van BADBIRDS B.V. beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.6. De Opdrachtgever vrijwaart BADBIRDS B.V. voor vorderingen die derden tegen BADBIRDS B.V. instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor BADBIRDS B.V. niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Opdrachtgever is gehouden BADBIRDS B.V. op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor BADBIRDS B.V. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
14.7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens BADBIRDS B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens BADBIRDS B.V. kan aanwenden.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Van overmacht aan de zijde van BADBIRDS B.V. is onder andere sprake indien BADBIRDS B.V. verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers van BADBIRDS B.V., epidemieën, pandemieën, defecten aan machines, fouten in software of online diensten van derden, overheidsmaatregelen en andere van buiten komende oorzaken waarop BADBIRDS B.V. geen invloed heeft.
15.2. In geval van overmacht zal BADBIRDS B.V. vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel BADBIRDS B.V. als de Opdrachtgever gehouden zijn om die te benutten.
15.3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal BADBIRDS B.V. de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

16.1. BADBIRDS B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de medewerkers van BADBIRDS B.V. tijdens de productie worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie en/of indien een gevaarlijke situatie voor de medewerkers dreigt te ontstaan;
b. de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
c. na het sluiten van de overeenkomst BADBIRDS B.V. omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
d. aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
e. de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
g. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
16.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BADBIRDS B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BADBIRDS B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
16.3. BADBIRDS B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt doordat BADBIRDS B.V. de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat BADBIRDS B.V. de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.
16.4. BADBIRDS B.V. behoudt te allen tijde het recht de schades aan de Opdrachtgever in rekening te brengen die BADBIRDS B.V. lijdt doordat de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen jegens BADBIRDS B.V. is nagekomen. Onder schade dient o.a. omzetverlies te worden verstaan.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. Indien BADBIRDS B.V. – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en BADBIRDS B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BADBIRDS B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op elke overeenkomst tussen BADBIRDS B.V. en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en BADBIRDS B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

BADBIRDS B.V.
Dr. Kuyperstraat 1
2514 BA ‘s-Gravenhage
Kamer van Koophandel nummer: 63564602
BTW-nummer: NL 855294255 B01
Bankrekeningnummer: NL96 INGB 0006 8785 02
BIC/SWIFT: INGBNL2A

V1 – 20200313